S05E05
清道夫Ray.Donovan.S05E05.【擦枪字幕组】【中英双语】

暂无
评分不足5人
153
159k
17.9.11
擦枪字幕组 出品 发布人 调频 总共发布过925条字幕
字幕文件
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.ass
预览115k
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.繁体&英文.ass
预览217k
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.繁体.ass
预览119k
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.简体&英文.srt
预览92k
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.简体.ass
预览119k
Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng.简体.srt
预览44k
字幕组招募信息.txt
预览1k
字幕信息
类别:电视
语言:简体 , 繁体 , 英文
双语:否
来源:字幕翻译
格式:srt , ass
字幕版本:Ray.Donovan.S05E05.720p.HDTV.x264-FLEET.XgunSubTeam.chs.eng

字幕评论

发表评论 共 0 条